top of page
lista s ornamentom.png

.zásady ochrany osobných údajov

xplórsro., Biely Potok 664, Terchová 013 06, IČO: 51695375 ako prevádzkovateľ, poskytuje za účelom dodržiavania spravodlivosti a transparentnosti voči dotknutým osobám toto oboznámenie dotknutej osoby o spracovaní osobných údajov podľa článkov 13. a14. Nariadenia Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov ao voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) a § 19 Zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov ao zmene a doplnení niektorých zákonov pod názvom Zásady ochrany osobných údajov.

 

.účel spracúvania osobných údajov v  aplikácii Xplór:

V rámci činnosti prevádzkovateľa (prevádzkovanie aplikácie) dochádza k spracúvaniu osobných údajov,

ktoré je nevyhnutné na:

 • používanie aplikácie (Vaša registrácia);

 • poskytovanie služieb, plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom (najmä uzavretie kupnej zmluvy)

a následné uskutočnenie platby, dodanie tovaru alebo služby a prípadné poskytnutie iných súvisiacich služieb

 • plnenie právnych povinností prevádzkovateľa (najmä účtovné, daňové a archivačné);

 • ochranu práv a právom chránených zájmov prevádzkovateľa (oprávnený záujem).

.okruh dotknutých osôb:

fyzické osoby – užívatelia aplikácie

.zdroje spracovávaných osobných údajov:

 • osobné údaje, ktoré ste poskytli pri registrácii v aplikácii;

 • osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal na základe Vašej objednávky;

 • ďalšie osobné údaje, s ktorých spracovanie ste dali výslovný súhlas.

.zoznam spracovávaných osobných údajov: 

meno, priezvisko, adresa bydliska, prípadne adresa dodania tovaru, email, telefón, osobné údaje nevyhnutné na uskutočnenie platby cez internet, IČO a DIČ podnikajúcich osôb, fotografie fyzických osôb.

 

.právny základ spracúvania osobných údajov:

 • plnenia zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia;

 • oprávnený záujem prevádzkovateľa podľa článku 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia;

 • prípadne Váš súhlas so spracovaním na účely poskytovania prímého marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 ods. 1 písm. a);

 • prípadne Váš súhlas so spracovaním na účely zverejňovania Vašich fotografií v aplikácii, zverejňovania fotografií na webovom sídle prevádzkovateľa, sociálnych sieťach, nástenných tabuliach, letákoch, tlačovinách, printových a elektronických médiách za účelom propagácie a prezentácie spoločnosti podľa čl. 6 ods. 1 písm. a).

.kategórie príjemcov (sprostredkovateľov) spracúvaných osobných údajov:

Okrem prevádzkovateľa budú mať k Vašim osobným údajom prístup v nevyhnutnom rozsahu:

 • osoby podieľajúce sa na technickom prevádzke aplikácie,

 • osoby podieľajúce sa na dodaní tovaru / služieb / realizácii platieb na základe zmluvy,

 • zaisťujúce služby prevádzkovanie e-shopu a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu, zaisťujúce marketingové služby;

 

Sprostredkovateľ v oblasti účetných dokladov:

NESS Žilina, spol. s ro, Stará Hradská 24 Žilina - Budatín 010 03 , 31598404

 

Prenos osobných údajov do tretích krajín sa nerealizuje.

 

.doba uchovávania osobných údajov:

 • osobné údaje nutné pre registráciu v aplikácii budú uchovávané po celú dobu Vášho používania aplikácie;

 • osobné údaje, ktoré nám poskytnete za účelom nákupu v e-shope budú uchovávané po dobu nasledujúcich 36 mesiacov po skončení zmluvného vzťahu pre prípad vzniku reklamácie alebo sporu, a to za účelom ochrany oprávnených zájmov prevádzkovateľa, ktorými sú predovšetkým riadne a včasné plnenie dohodnutého zmluvného záväzku ;

 • po dobu dlhšiu, akú nám v konkrétnech prípadoch ukladá zákon (napríklad zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení pozdejších predpisov, zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení pozdejších predpisov) ;

 • po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu podľa čl. 6 ods. 1 písm. a), najdlhšie však 10 rokov.

 

.automatizované rozhodovanie vrátane profilovania sa neuskutočňuje.

.dotknuté osoby, o ktorých sú spracúvané osobné údaje na konkrétne vymedzené účely,

si môžu uplatniť nasledujúce práva:

 • Právo požadovať prístup k svojim osobným údajom;

 • Právo na opravu osobných údajov;

 • Právo na vymazanie osobných údajov;

 • Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov;

 • Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov;

 • Právo na prenos svojich osobných údajov;

 • Právo podať sťažnosť dozornému orgánu, tj Úradu na ochranu osobných údajov SR.

 

Uvedené práva dotknutej osoby sú bližšie špecifikované v článkoch 15 až 21 Nariadenia. Dotknutá osoba si uvedené práva uplatňuje v súlade s Nariadením a ďalšími príslušnými právnymi predpismi. Voči prevádzkovateľovi si dotknutá osoba môže svoje práva uplatniť prostredníctvom písomnej žiadosti alebo elektronickými prostriedkami. V prípade, že dotknutá osoba požiada o ústne poskytnutie informácií, informácie sa môžu takto poskytnúť za predpokladu, že dotknutá osoba preukázala svoju totožnosť.

 

.odvolanie súhlasu:

V prípadoch, kde spracovanie osobných údajov prebieha na základe súhlasu, má dotknutá osoba právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa ho týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním; pred poskytnutím súhlasu musí byť dotknutá osoba o tejto skutočnosti informovaná.

xplór sro prijala všetky primerané personálne, organizačné a technické opatrenia za účelom maximálnej ochrany Vašich osobných údajov s cieľom v čo najväčšej miere znížiť riziko ich zneužitia. V zmysle našej povinnosti vyplývajúcej z článku 34 Nariadenia Vám ako dotknutým osobám oznamujeme, že ak nastane situácia, že ako prevádzkovateľ porušíme ochranu Vašich osobných údajov spôsobom, ktorý pravdepodobne povedie k vysokému riziku pre práva a slobody fyzických osôb, bez zbytočného odkladu Vám túto skutočnosť oznámime . Právne predpisy as ňou súvisiace spôsoby spracovávania Vašich osobných údajov sa môžu meniť. Pokiaľ sa tieto zásady rozhodneme aktualizovať, umiestnime zmeny na našej webstránke a budeme Vás o týchto zmenách informovať. V prípadoch, kedy má dôjsť k zásadnejšej zmene týchto zásad, alebo v prípade, keď nám tak uloží zákon, budeme Vás informovať predom. Žiadame Vás, aby ste si tieto zásady starostlivo prečítali a pri ďalšej komunikácii s nami, resp. používanie našej webstránky tieto zásady pravidelne kontrolovali.

Ak máte akúkoľvek otázku ohľadom spracúvania Vašich osobných údajov, vrátane uplatnenia vyššie uvedených práv, môžete sa obrátiť na našu Zodpovednú osobu: admin@xplor.app. Všetky vaše podnety a stížnosti riadne preveríme.

Ak nie ste spokojný s našou odpoveďou, alebo sa domnievate, že vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je:

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky 

https://dataprotection.gov.sk 

Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27 

tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214

 e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.

bottom of page